logo drevo na zimu

Soutěž o fůru dřeva zdarma

Pravidla soutěže

I. Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Dřevo na zimu s. r.o. se sídlem Dívčice 4, 372 48 Dívčice, IČO: 17554888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32519  (dále také jen „pořadatel“). 

II. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 17.11.2022 do 24.12.2022. Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže (dále jen „soutěžní období“).

III. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba s bydlištěm na území České republiky, která si v průběhu trvání soutěže objedná od pořadatele plnou fůru dřeva. Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou, vyhrát tedy může pouze jednu výhru. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění veškerých stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže, výhry

Ze všech soutěžících budou náhodně pořadatelem vybráni 3 výherci, z nichž první vylosovaný obdrží fůru s 25 % slevou, druhý vylosovaný obdrží výhru v hodnotě 50 % slevy z fůry dřeva a třetí, poslední vylosovaný, obdrží první cenu, což je fůra zdarma. Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou, vyhrát tedy může pouze jednu výhru.

V. Poskytnutí výhry

Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy nebo formou SMS nebo telefonátem. a bude vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít. V případě, že výherce do jednoho měsíce od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Výhra bude výhercům řádně předána po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani bezhotovostní úhradou. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že pořadateli výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním přihlašovacího formuláře dle čl. IV těchto pravidel každý soutěžící uděluje společnosti organizátora a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v účinném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele soutěže nebo elektronicky na jeho emailovou adresu info@drevonazimu.cz